Πολιτική απορρήτου
Read Our

Πολιτική απορρήτου

GDPR – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Τελευταία αλλαγή: 16 Απριλίου 2023

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές προστασίας δεδομένων της Wedding Stories Greece, μιας επωνυμίας της Maria Nestouroudi Sgourou.

Το Wedding Stories Greece παρέχει υπηρεσίες σε χρήστες σε όλο τον κόσμο και είναι ο ελεγκτής δεδομένων των πληροφοριών σας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τις ιστοσελίδες του WeddingStoriesGreece.com και για ιστοσελίδες στα κινητά τηλέφωνα.

Το Wedding Stories Greece ακολουθεί τον GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, 2018) με σκοπό την προστασία της ατομικής ακεραιότητας στην ΕΕ.

English
Last changed: April 16, 2023

This Privacy Policy describes the data protection practices of Wedding Stories Greece, a brand of Maria Nestouroudi Sgourou.

Wedding Stories Greece provides services to Users throughout the world and is the data controller of your information. This Privacy Policy applies to the WeddingStoriesGreece.com Web and mobile Web pages.

Wedding Stories Greece follows the GDPR (General Data Protection Regulation, 2018) intended to protect individual integrity in the EU.
Πληροφορίες που συλλέγουμε

Οι Wedding Stories Greece ακολουθούν τον GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, 2018) που σημαίνει σύντομα ότι μπορείτε να ρωτήσετε ποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει για εσάς και έχετε το δικαίωμα να αφαιρέσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες από τους διακομιστές μας.

Αν θέλετε να μάθετε ποιες προσωπικές πληροφορίες έχουμε συλλέξει από την εγγραφή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο hello(a)weddingstoriesgreece.com

Πληροφορίες που συλλέγουμε

1. Εγγραφή – Πληροφορίες επικοινωνίας και εγγραφής λογαριασμού, π.χ. όνομα, διεύθυνση email, φυσική διεύθυνση, στοιχεία εταιρείας, αριθμός τηλεφώνου, όνομα χρήστη λογαριασμού και κωδικός πρόσβασης

2. Πληροφορίες εξυπηρέτησης πελατών – Ερωτήσεις και άλλα μηνύματα που μας στέλνετε μέσω ηλεκτρονικών φορμών, μέσω email ή μέσω τηλεφώνου.

3. Επικοινωνία με τους Προμηθευτές μας – Στο προφίλ σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Προμηθευτές μας. Τα μηνύματα και οι πληροφορίες που περιβάλλουν αυτά τα μηνύματα συλλέγονται. Όπως η ημερομηνία / ώρα της επικοινωνίας, ο αριθμός προέλευσης, ο αριθμός παραλήπτη, το μήνυμα και η τοποθεσία σας όπως καθορίζονται από τον κωδικό περιοχής σας

4. Πληροφορίες έρευνας – Εάν συμμετέχετε σε μια έρευνα, συλλέγουμε στοιχεία επικοινωνίας και απαντήσεις στην έρευνα.

5. Γεωγραφική τοποθεσία – Πόλη, πολιτεία, χώρα και ταχυδρομικός κώδικας που σχετίζονται με τη διεύθυνση IP σας.

6. Πληροφορίες συσκευής και αναγνωριστικά – Διεύθυνση IP; τύπος προγράμματος περιήγησης και γλώσσα, λειτουργικό σύστημα, τύπος πλατφόρμας, τύπος συσκευής, λογισμικό και χαρακτηριστικά υλικού.

7. Πληροφορίες κοινωνικών μέσων – Εάν εγγραφείτε στις Υπηρεσίες μας μέσω σύνδεσης τρίτου μέρους ή συνδεθείτε (Facebook, Google+, LinkedIn), ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχετε σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η λίστα φίλων, η φωτογραφία, το φύλο, τοποθεσία και τρέχουσα πόλη.

8. Άλλες πληροφορίες – Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες επιλέγετε να παρέχετε στο Wedding Stories Greece σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

English
Wedding Stories Greece follow the GDPR (General Data Protection Regulation, 2018) which means shortly that you can ask what information we have collected on you and you have the right to have the information removed and deleted from our servers.

If you want to know what personal information we have collected from your registration you can contact us hello(a)weddingstoriesgreece.com

Information we collect:

1. Registration

Contact and account registration information, e.g., name, email address, physical address, company details, phone number, account username and password

2. Customer service information
Questions and other messages you send us through online forms, by email or over the phone.

3. Communications with our Vendors
In your profile you are able to contact our Vendors. The messages and information surrounding those messages are collected. Such as the date/time of the communication, the originating number, the recipient number, the message and your location as determined by your area code.

4. Survey information
If you participate in a survey we collect contact information and survey answers.

5. Geolocation
City, state, country, and ZIP code associated with your IP address.

6. Device information and identifiers
IP address; browser type and language, operating system, platform type, device type, software and hardware attributes.

7. Social media information
If you register to our Services through a third-party connection or log-in (Facebook, Google+, LinkedIn), we may have access to information you provide to that social network such as your name, email address, friend list, photo, gender, location, and current city.

8. Other information
Any other information you choose to provide to Wedding Stories Greece in connection with your use of the Services.

Σκοπός της συλλογής πληροφοριών


Σκοπός της συλλογής των πληροφοριών σας είναι να είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας σε εσάς, καθώς και να ενημερώνουμε και να δημιουργούμε προωθήσεις κ.λπ. στις οποίες θα βρείτε χρήσιμο είτε είστε Μέλος ή Προμηθευτής.

English
Purpose of collecting information

Our purpose of collecting your information is to be able to provide our Services to you and also to update and create promotions etc in which you will find helpful weather you are a Member or a Vendor.

Cookies and Web Beacons

Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία εργαλείων παρακολούθησης και ανάλυσης στο διαδίκτυο (π.χ. cookies, ετικέτες pixel και HTML5) για τη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών καθώς χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

Χρησιμοποιούμε επίσης υπηρεσίες αναλυτικών στοιχείων ιστού τρίτων, το Google Analytics, στις Υπηρεσίες μας για να συλλέξουμε και να αναλύσουμε πληροφορίες για να μας βοηθήσουμε να κάνουμε την εμπειρία όσο το δυνατόν καλύτερη για τους Χρήστες μας.

English
Cookies and Web Beacons

We use a variety of online tracking and analytics tools (e.g., cookies, pixel tags, and HTML5) to collect and analyze information as you use our Services.

We also use third-party web analytics services, Google Analytics, on our Services to collect and analyze information to assist us in making the experience as good as possible for our Users.

Τρίτοι


Χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για να σας παρέχουμε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας.

Θα κοινοποιήσουμε επίσης τις πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη κατόπιν αιτήματός σας. Για παράδειγμα, όταν επικοινωνείτε με έναν Προμηθευτή για μια προσφορά, οι πληροφορίες που παρέχετε θα είναι ορατές και ο Προμηθευτής θα μπορεί να σας στείλει την προσφορά του.

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε συνεργάτες των οποίων οι προσφορές πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

English
Third Parties

We use Third Parties to provide you some of our Services.

We will also share your information with Third Parties on your request. For example, when you contact a Vendor for a quote, the information you provide will be visible and the Vendor will be able to send you their offer.

We may also share your information with partners whose offerings we think may interest you.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς, επομένως δεν αποθηκεύουμε πληροφορίες σας σε κανέναν από τους τοπικούς διακομιστές μας.

Έχετε υπόψη ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Οπότε, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας που διαβιβάζονται, μέσω, ή στις Υπηρεσίες μας ή μέσω του Διαδικτύου και ότι οποιαδήποτε τέτοια μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη.

Όταν αλληλεπιδράτε με τους Προμηθευτές απευθείας μέσω των Υπηρεσιών μας, δεν πρέπει να συμπεριλάβετε κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες κάρτας πληρωμής ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες, για λόγους ασφαλείας.

English
How we protect your information

Your privacy is important for us therefore we do not store you information on any of our local servers.

Have in mind that no method of transmission over the Internet is absolutely secure. With that said, you acknowledge and accept that we cannot guarantee the security of your information transmitted to, through, or on our Services or via the Internet and that any such transmission is at your own risk.

When interacting with Vendors directly through our Services, you should not include any passwords, social security numbers, payment card information, or other sensitive information, for security reasons.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την Πολιτική απορρήτου μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο hello(a)weddingstoriesgreece.com

If you have any questions or comments regarding our Privacy Policy, you can contact us at hello(a)weddingstoriesgreece.com